දත්ත වාර්තා

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව උද්ධමනය පහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව නොවැම්බර් මසට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය  5.8%න් පහළ ගොස් ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ...