තේ නිෂ්පාදනය

තේ අපනයනයෙන් කෙන්යාව පළමු තැනට; ශ්‍රී ලංකාවට තුන්වැනි ස්ථානය

ලොව ප්‍රමුඛතම තේ අපනයන රටවල් අතුරින් පළමු තැන කෙන්යාවට හිමි වී ඇතැයි ජාත්‍යන්තර තේ කමිටු (ITC) දත්ත වාර්තා මගින් අනාවරණය...