තීරණයක්

නොරොච්චෝලේ අනිවාර්ය නඩත්තුවක් හේතුවෙන් මාස දෙකකට වසා දැමීමට තීරණයක්

නොරොච්චෝලේ ගල්අඟුරු බලාගාරයේ කළ යුතු අනිවාර්ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් එම බලාගාරය ජූනි 18 සිට මාස දෙකකට අධික කාල සීමාවක් වසා...

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා Soft Copies මාර්ගයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණයක්

මින් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තා, කාර්ය සාධන වාර්තා ඇතුලු ඊට අදාළ අනෙකුත් වාර්තා මෘදු පිටපත් (Soft Copies)...

ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා නොදුනහොත් බහුදින යාත්‍රා හිමියන් ධිවර කටයුතු වලින් ඉවත්වීමට තීරණයක්

දිනෙන් දින ඉහල යන ඉන්ධන මිල හමුවේ තම රැකියාව කරගෙන යාමේ අසිරුතාවයක් පවතින බවත් රජය ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා නොදුනහොත් සමස්ථ...