ටෙස්ලා සමාගම

ඇ. ඩො. බිලියන 200ක මුදලක් අහිමි කරගත් ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රථම පුද්ගලයා

ලෝක ඉතිහාසයේ තම ධනයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 200ක මුදලක් අහිමි කරගත් ප්‍රථම පුද්ගලයා වීමට ඉලෝන් මස්ක් සමත්ව ඇත. ටෙස්ලා සමාගමේ...

2021 වසරේ ලොව වඩාත්ම බලපෑමක් ඇතිකළ පුද්ගලයා – ඉලෝන් මස්ක්

ටයිම් සඟරාව 2021 වසරේ ලොව වඩාත්ම බලපෑමක් ඇතිකළ පුද්ගලයා ලෙස ටෙස්ලා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඉලෝන් මස්ක් නම්කර තිබෙනවා. ලොව...