ටයිම් සඟරාව

2021 වසරේ ලොව වඩාත්ම බලපෑමක් ඇතිකළ පුද්ගලයා – ඉලෝන් මස්ක්

ටයිම් සඟරාව 2021 වසරේ ලොව වඩාත්ම බලපෑමක් ඇතිකළ පුද්ගලයා ලෙස ටෙස්ලා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඉලෝන් මස්ක් නම්කර තිබෙනවා. ලොව...