ජාතික සංවිධාන

(Video) ‘‘පාත් ෆයින්ඩර්‘‘ මිලින්ද මොරගොඩ එන්නෙ හොඳකට නොවෙයි අවදියෙන් හිටපල්ලා – ජාතික සංවිධාන

'පාත්ෆයින්ඩර්' ආයතනයේ නිර්මාතෘ, හිටපු අමාත්‍ය මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධුරයට නම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ඇතැම් පාර්ශවයන්...