ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් ජනතාවට දැනුම්දීමක්

මේ දිනවල ජල ඉල්ලුම ඉහළ යෑම නිසා ජලය පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පාරිභෝගික ජනතාවට...

ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 50%ක් නියමිත කාල සීමාව තුළ බිල්පත් ගෙවා නෑ

මිලියන දෙකයි දශම 9ක් පමණ වන ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් සියයට 50ක පමණ ප්‍රතිශතයක් නියමිත මාසයක කාල සීමාව තුළ සිය බිල්පත සදහා...

ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ ජල සබඳතා විසන්ධි කිරීමට යයි

මාස කිහිපයක් ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික සංඛ්‍යාවක ජල සබඳතා විසන්ධි කිරීමට සිදුව ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා...