ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව සතු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ කොටස් විකුණා දමයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ පස්වැනියාට විශාලතම කොටස් හිමියා වන ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, සිය කොටස් හිමිකාරීත්වය (09)වැනි දා විකිණීමට පියවර ගෙන...

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ණය සඳහා පොලිය හිටිහැටියේ ඉහළ දමයි

ගුරුවරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය සේවකයන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා පොලිය හිටිහැටියේ ඉහළ නංවා ඇතැයි වාර්තා වේ. වානිජ බැංකුවල...