ජල බිල්පත්

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් – ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. එම මණ්ඩලය සඳහන්...

ජල බිල්පත් නිකුත් කරන අවස්ථාවේදීම ගෙවීම් කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක්

ජල බිල්පත් නිකුත් කරන අවස්ථාවේදීම ඊට අදාළ ගෙවීම් කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට තීරණය කර තිබේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල...

ජල බිල්පත් නොගෙවූ 2000කට නඩු! පැහැර හැර ඇති මුදල රු. කෝටි 10ක්!

ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැරි බව කියන ජල පාරිභෝගිකයන් 2000 කට වැඩි පිරිසකට නඩු පැවරීම සඳහා අදාළ ලිපිගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට...