ජල බිල්පත්

ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 50%ක් නියමිත කාල සීමාව තුළ බිල්පත් ගෙවා නෑ

මිලියන දෙකයි දශම 9ක් පමණ වන ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් සියයට 50ක පමණ ප්‍රතිශතයක් නියමිත මාසයක කාල සීමාව තුළ සිය බිල්පත සදහා...

රු. කෝටි 70කට වැඩි ජල බිල්පත් රාජ්‍ය ආයතන ගෙවීම පැහැර හැරලා; මේ මස සිට 2.5%ක දඩයක්

රාජ්‍ය කාර්යාල දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් පානීය ජලය වෙනුවෙන් ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි හැත්තෑවකට වැඩි හිඟ මුදලක් ගෙවීම...

ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ ජල සබඳතා විසන්ධි කිරීමට යයි

මාස කිහිපයක් ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික සංඛ්‍යාවක ජල සබඳතා විසන්ධි කිරීමට සිදුව ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා...