ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය

‘එක රටක් එක නීතියක්‘ ගැන ඔබ දරන අදහස් හා මතවාද Email කර යවන්න

ශ්‍රී ලංකාව තුළ - එක රටක් එක නීතියක් යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශවයන් දරන අදහස් හා මතවාදයන් විමසීමට...

එක රටක් එක නීතියක් ගැසට් සම්බන්ධයෙන් කතෝලික රදගුරු සමුළුවෙන් හා මුස්ලිම් සංවිධාන විසින් නිවේදන

‘එක රටක්, එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කළ යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකා...

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපතිධූරය හිමිවීම ගැන වෙනත් ජාතීන් හෝ කිසිවෙක් කලබල විය යුතු නැත – ඥානසාර හිමි

එක රටක්, එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපතිධූරය තමන්ට හිමිවීම ගැන වෙනත් ජාතීන්ට අයත් ජනතාව හෝ කිසිවෙක්...