චන්න ජයසුමන

හිටපු අමාත්‍ය චන්න ජයසුමනට අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

අමාත්‍ය ධුරය අහිමි වීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය නිල නිවසේ අඛණ්ඩව රැදී සිටි හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාට එම නිවසින් ඉවත්...

රටේ කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධයක හිඟයක් නැ; අනවශ්‍ය ආකාරයට ගොඩගසා ගැනීමෙන් වළකින්න – ඖෂධ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

රටේ කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධයක හිඟයක් නැති හෙයින් අනවශ්‍ය ආකාරයට ඖෂධ නිවෙස්වල ගොඩගසා ගැනීමෙන් හෝ ගබඩා කිරීමෙන් වළකින්නැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම්...