ගෝලීය උෂ්ණත්වය

කාබනික විමෝචනය අවම කිරීමේ ඉලක්කයන් ළගාකර ගැනීමට කිසිදු රටක් සමත්වී නෑ – ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්

කාබනික විමෝචනය අවම කිරීමට ලබාදුන් ඉලක්කයන් ළගාකර ගැනීමට කිසිදු රටක් සමත්වී නොමැති බවට ජගත් සංවිධාන ප්‍රධානියා චෝදනා කරනවා. ජගත් සංවිධාන...

දේශගුණ විපර්යාස සමුළුව තුළදී ගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ලෝක නායකයන්ගෙන් සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක්

එක්සත් රාජධානියේ ග්ලාස්ගෝව්හි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස සමුළුව තුළදී ගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ලෝක නායකයන්ගෙන් සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක් ලැබී...

You may have missed