ගොවීන්

වැඩි අස්වනු දෙන දෙළුම් ප්‍රභේද දෙකක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කිරිම සඳහා නව දෙළුම් ප්‍රභේද දෙකක් හඳුනාගැනීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂි විද්‍යාඥයින් විසින් සිදු කළ පර්යේෂණ මේ වනවිට...

කෘෂි නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලකට අලෙවි කිරීමට මෘදුකාංගයක්

දේශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභී ගොවීන්ට තම නිෂ්පාදන කඩිනමින් සාධාරණ මිලකට අලෙවි කර ගැනීම සඳහා "ඇග්‍රොබිස්" (Agro Bizz) නමින්...

බන්ඩි පොහොර අනිවාර්යයෙන්ම නියමිත පරිදි යෙදීමට පියවර ගන්න – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ගොයමෙහි පෝෂණය ඌණතා ඇති විය හැකි බැවින් මේ වනවිට බන්ඩි පොහොර යෙදිය යුතු මට්‌ටමේ පවතින ගොයමට බන්ඩි පොහොර හෙවත් MOP...