ගෑස් මිල

බත් පැකට් රු 20 කින් ප්ලේන්ටී 5 කින් ඉහළට – ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය

වැඩිවන නිෂ්පාදන වියදම හමුවේ සිය නිස්පාදන ගණනාවක මිල ඉහළ දැමීම හැර විකල්පයක් නැතැයි ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය දන්වා තිබේ. ඒ අනුව...