ගෑස් මිල

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 27ක් ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට තීරණයක්

බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් තීරණය කර තිබෙනවා. යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්...

මිල වැඩිවීමක් නැතිව ගෑස් සැපයුම කරන්න බෑ – ලිට්රෝ සභාපති විජිත හේරත්

ගෑස් මිල වැඩි කළේ නැතහොත් ගෑස් සැපයුම නතර කර දැමීමට සිදුවනු ඇතැයි ද එම නිසා රජය ඉදිරියේදී ගෑස් මිල වැඩිවීම...