ගාස්තු සංශෝධනයක්

මාස 3ක් ඇතුළත දුම්රිය ඩිජිටල්කරණයෙන් පසු ගාස්තු සංශෝධනයක්

දුම්රිය ගාස්තු පවත්වාගෙන යාමට ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ යුතු බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන (24) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි. මාස තුනක්...

(14) රෑ සිට බස් ගාස්තු ඉහළට; සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 475කින් ඉහළට

(14) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු කිරිමට ප්‍රවාහන බලධාරින් සහ බස් සංගම් අතර (13) පැවති සාකච්ජාවේදී එකඟතාවය පළවී...