ගාමිණී සෙනරත්

නව ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්; නව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස ඩී.එම්. අනුර දිසානායක පත්වීම් ලබයි

හිටපු ජනපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දර මහතා ඉවත්වීමෙන් ඇතිවූ ප්‍රරප්පාඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන ගාමිණී සෙනරත් මහතා...