කොන්සියුලර් කාර්යාල

කොන්සියුලර් කාර්යාලවල ලේඛන හා සහතික සත්‍යාපන ගාස්තු සං⁣ශෝධනයක්

කොන්සියුලර් කාර්යාලවල ලේඛන හා සහතික සත්‍යාපන ගාස්තු සං⁣ශෝධනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ,...

ඩොලර් අර්බුදය: විදේශ රටවල ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයක් සහ කොන්සියුලර් කාර්යාල දෙකක් වසා දමයි

රජය විසින් මුදල් සීමා කිරීම යටතේ විදේශ රාජ්‍යයන්හි ක්‍රියාත්මක වන තානාපති කාර්යාලයක් සහ කොන්සියුලර් කාර්යාල දෙකක් වසා දැමීමට තීරණය කර...

You may have missed