කෘෂිකර්ම මහාචාර්යවරුන්

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාවට රසායනික පොහොර 70%ක් හා කාබනික පොහොර 30%ක්

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාවට රසායනික පොහොර සියයට 70ක් හා කාබනික පොහොර සියයට 30ක් ලෙස යෙදීමට කෘෂිකර්ම මහාචාර්යවරුන් නිර්දේශ කර...

ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීමට විශ්වවිද්‍යාල තුනක කෘෂිකර්ම මහාචාර්යවරුන්ගෙන් යෝජනාවලියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මෑතක දී මුහුණ පා සිටින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් රටේ ඉදිරි කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා යෝජනාවලියක්...