කුඹලා

(Video) ඉදෙලෙන් කොහොමද කාර්මාන්තයක් හදන්නෙ – කෝටිපති කුඹලා අජිත් පෙරේරා (Master Potter)

දැන් අපි බලමු සැබෑ කාර්මික සංවර්ධනය කියන්නෙ මොකක්ද කියල, පාරිභෝගිකය, නිශ්පාදකය, සැපයුම්කරු මේ හැමෝම දිනන්න ඕනෙ.අර්ථිකයක් දියුණු කරන්න උසස් චින්ත‍යක්...