කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

රජය සතු ව්‍යවසායන්හි විශ්‍රාම වයසද සංශෝධනය කිරීමට තීරණයක්

රජය සතු ව්‍යවසායන්හි සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයසද සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන...

LNG විදුලිබලාගාරයක් ඉදිකිරීමට මුතුරාජවෙල අක්කර 10ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට

මුතුරාජවෙල පිහිටි යුගදනවි බලාගාරයට යාබද අක්කර 10ක ඉඩම් කොටසක් මෙගාවොට් 300ක එල්.එන්.ජී බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදීමට අමාත්‍ය...

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත “ස්පුට්නික් V“ මිලියන 06ක් ලංකාවට

කොවිඩ් -19 වෛරස ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා තවත් "ස්පුට්නික් V" එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 06ක් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව...