කාබනික පොහොර

කාබනික පොහොර භාවිතා කරන වී ‌ගොවීන්ට හෙක්ටෙයාර් එකකට රු. 20,000ක පොහොර සහනාධාරයක්

මහ කන්නයේ දී කාබනික පොහොර භාවිතා කරන වී ‌ගොවීන්ට හෙක්ටෙයාර් එකකට රුපියල් 20,000ක පොහොර සහනාධාරයක් ලබා දීමට මුදල් කමිටුවේ අනුමැතිය...

චීන පොහොර නැව පිළිබඳ විගණකාධිපතිගෙන් රජයට නිර්දේශ

චීනයේ කින්ඩා ඕ සීවින් බයෝටෙක්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව තුළ අසාදු ලේඛන ගත කරන ලෙස විගණකාධිපතිවරයා රජයට නිර්දේශ කර තිබෙනවා. ඒ...