කාන්චිරමෝට්ටයි

වවුනියා කාන්චිරමෝට්ටයි ජනතාවගේ නැවත පදිංචියට වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තුමෙන්තුවෙන් බාධා..

කාන්චිරමෝට්ටයි ප්‍රදේශයෙහි ජනතාවගේ නැවත පදිංචියට වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තුමෙන්තුවේ නිළධාරීන්ගෙන් බාධා එල්ලවන බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මහ ලේකම් සහ එම පක්‍ෂයේ...