කටුනායක ගුවන්තොටුපල

ඉන්ටර්පෝල් වරෙන්තුවකට අවශ්‍යව සිටි ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරිනිය කටුනායකදී කොටුවෙයි

ජාත්‍යන්තර පොලීසියේ පොලිසියේ රතු වරෙන්තු ලබා සිටි, ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත, බ්‍රසීල ජාතික තරුණියක්, ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කිරීමේදී (09)...