එම්.කේ. ස්ටාලින්

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහරදීම් නතර කරන්න කියන්න – තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය මධ්‍යම රජයට

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහර දීම් නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම්දෙන්නැයි තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ ස්ටාලින් මහතා එරට මධ්‍යම...

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් සහ තමිල්නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් අතර සාකච්ඡාවක්

තමිල්නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් සහ වතු ආශ්‍රිත අගමැතිගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්, ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ උප සභාපති සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් අතර සාකච්ඡාවක්...