එකඟතාවයක්

USAID ආධාරයක් ලෙස මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක මඩ පොහොර ලංකාවට ලබා දෙයි

වී වගාවට අවශ්‍ය TSP (මඩ පොහොර) පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක් ආධාරයක් වශයෙන් අපේ රටට ලබා දීමට USAID එකඟතාවය පළ කර...