උකස්

2022 මුල් මාස 10ක කාලයේ රු. කෝටි 19,300ක ආභරණ උකස් කරලා; 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්න වෙලා

බැංකුවලට සහ උකස් මධ්‍යස්ථානවලට පසුගිය කාලයේදී උකස් කෙරුණු ස්වර්ණාභරණවලින් 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්නවී ඇතැයි උකස් ආයතන ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ....

ආර්ථික අපහසුතා නිසා රටපුරා ජනතාව kg600 ස්වර්ණාභරණ උකස්කරලා; අලුතින් මිලදී ගැනීම 80% බැහලා

කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භවීමෙන් පසු ඇතිවූ ආර්ථික උද්ධමනය නිසා රටපුරා ජනතාව සිය ස්වර්ණාභරණ පසුගිය මාස කිහිපයේදී පමණක් දළ වශයෙන් කිලෝ 600...