ඉන්ධන අර්බුදය

ඇපල්, මිදි සහ දොඩම් කාලා කළුවරේ ඉන්නවාද?, පිට රටින් වතුර ගෙනල්ලා බීලා වහනවලට තෙල් නැතුව ඉන්නවද? – උදය ගම්මන්පිල

ඉන්ධන සඳහා මහ බැංකු අඛණ්ඩව ඩොලර් නිදහස් කරන බව පැවසුවද මහපොළව තුළ එය ඉටුනොවන බවත් ඩොලර් අඛන්ඩව ලබාදෙන්නේ නම් ඉන්ධන...