ඉන්ධන අර්බුදය

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘වැගන’ ප්‍රවාහනය හරහා සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන වියදමට සාපේක්‍ෂව 40%ක ඉතිරියක්

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් රට තුළ ප්‍රවාහන විදයම් ඉහළ යෑමට පිළියමක් ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ‘වැගන’ ප්‍රවාහනයට වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති...

හදිසි විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී ප්‍රමාදයන් සිදුවිය හැකි – විදුලි බල මණ්ඩල

හදිසි විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී යම් ප්‍රමාදයන් සිදුවිය හැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි. වර්තමානයේ රටෙහි...

බස් ගාස්තු ඉහළ යෑම සහ ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන් 50% කින් ඉහළට

බස් ගාස්තු ඉහළ යෑම සහ ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන් සංඛ්‍යාව සියයට 50 කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී...

You may have missed