ඉන්ධන අර්බුදය

හදිසි තත්ත්වයකදී 1990 ඇමැතීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් නොමිලේ ගිලන් රථයක් ගෙන්වා ගැනීමට හැකි

රටපුරා ඉන්ධන අර්බුදයක් පවතින මොහොතක හදිසි රෝගාබාධ තත්ත්වයකදී 1990 ඇමැතීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් නොමිලේ ගිලන් රථයක් ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාව ඇත. හදිසි...

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි ලෙස එළවළු සහ මාළු මිල ඉහළට

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ එළවළු සහ මාළු මිල ගණන් පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි තරමින් විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ වන...

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා බස් රථවලින් 60%කට ලීසිං වාරික ගෙවිය නොහැකිව ලීසිං සමාගම් සතු විය හැකි – බස් සංගම්

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය නිසා බස් රථවලින් 60%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ලීසිං වාරිකය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙන බවත්, මෙම තත්ත්වය දිගටම...