ඉන්දියන් සාගරය

ඉන්දියානු සාගරයේ න්‍යෂ්ටික තරගයක්… ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව දැඩි අවදානමක – චීනය

ඉන්දියන් සාගරයට න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන නිතර ඇතුළුවීම, න්‍යෂ්ටික අවි තරගය උත්සන්න වීම, ඇතැම් අධිපතිවාදීන් කල්ලි ගැසී කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ රටවලට...

කොරල් පරයක ගැටුණු නෞකාව නිසා ඉන්දියන් සාගරය දැඩි අවධානමක…

ජපානයේ සමාගමකට අයත් ඉන්ධන නැවක් ඉන්දීය සාගර කලාපයේ පිහිටි මොරිෂස් දූපත් රාජ්‍ය ආසන්නයේදී අනතුරට ලක් වී තිබේ. මේ හේතුවෙන්, එහි...