ආහාර සුරක්ෂිතතාවය

ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 42.3ක හිඟයක් – ලෝක ආහාර වැඩසටහන

මෙරටට මසකට ආහාර ආනයන සඳහා වැය කළ මුදල ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 130 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 දක්වා පහත වැටී...

ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වැනි ආසියානු ක්ෂාන්තිකර කලාපීය සමුළුව 2024 වර්ෂයේදි ශ්‍රී ලංකාවේදී

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වැනි ආසියානු ක්ෂාන්තිකර කලාපීය සමුළුව 2024 වර්ෂයේදි ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට ඒකමතිකව තීරණය...

2022දී රාජ්‍ය සේවයට නව බඳවාගැනීම්; වාහන ආනයනය නොකිරීමට තීරණයක් – මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ

2022 වසරේදී රජය විසින් නොකිරීමට තීරණය කර ඇති ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් හෙළිදරව් කළේය. ඒ...