ආර්ථික තත්ත්වය

2022ට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයනය පහළට

2022 වසරේ අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේ මෙරට වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයනය 16.15% කින් අඩු වී තිබෙනවා. එය අමෙරිකානු ඩොලර්...