අස්ගිරි

(Video)”නිර්දේශ සලකා බලා 20වන සංශෝධනය නොකළහොත් ගැටළු මතු වෙයි” – අස්ගිරි මහ නාහිමියන්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ සොයා බැලූ කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිසංස්කරණයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර එය ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් නොකළ හොත්...

අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන්ට අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි – සානක්යන්

අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...