අරක්කු

පෙම්වතාගේ උපන් දිනයට ගාලු කොටු පවුර උඩදී අරක්කු බී සූර් වූ උසස් පෙළ සිසුවිය

සිය පෙම්වතාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ගාලු කොටු පවුර උඩදී අරක්කු බාගයක් පානය කළ උසස් පෙළ සිසුවියක මත්වීමෙන් පසු ගාල්ල කොටුව...

අරක්කු – සිගරට් – බියර්වලට අපේ රටේ ජනතාව දවසකට කෝටි 97ක් වැය කරනවා..

අරක්කු - සිගරට් - බියර්වලට අපේ රටේ ජනතාව දවසකට කෝටි 97ක් වැය කරනවා - මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය. අපේ...