අමීර් අලි

වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවකින් සජිත්ව අගමැති කරනවා – අමීර් අලි

පාර්ලිමෙන්තුවේදී ශක්තිමත් නායකයෙකු ලෙස පැමිණීමට නියමිත සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවකින් අගමැති කරනවා. සුළු ජාතිකයන්ව ආරක්‍ෂා කරන නායකයෙකු ලෙස...