ක්‍රීඩා

ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ ලෝකඩ පදක්කමක් ශ්‍රී ලංකාවට

උස්බෙකිසථානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ කිලෝ ග්‍රෑම් 55 බර පන්තියේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉසුරු කුමාර සමත්...

නව ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් වූ ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූර ගුවන් නිලධාරියාට උසස්වීමක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පිහිනුම් ශූර නායක ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර මහතා විසින් පසුගිය 11 වැනිදා නව ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමට...

ගුවන් හමුදාවේ රොෂාන් අබේසුන්දරගෙන් නව අසියානු වාර්තාවක්, පැය 28ක් පිහිනයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නායක භට රොෂාන් අබේසුන්දර තලෛමන්නාරම මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිට ඉන්දියාවේ දනුෂ්කොඩි දක්වා පිහිනාගොස් නැවත පැමිණ නව...