සෞඛ්‍යය

සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකටම ඩෙංගු කමිටුවක්

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීමේ අවදානම වැඩිම ස්ථාන ලෙස රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර හඳුනාගෙන ඇති බැවින් සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම ඩෙංගු මර්දනය පිළිබඳ කටයුතු...

අවුරුදු 3ට අඩු ළමයින්ට ත්‍රිපෝෂ නැහැ – රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය

අවුරුදු 3ට අඩු ළමයින්ට ත්‍රිපෝෂ ලබා දීම වසරකට අධික කාලයක සිට ඇණහිට ඇති බව රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය පවසයි....