පාරිසරික

පේදුරු තුඩුව ආශ්‍රිත වෙරළ තීරය සහ ගුරුනගර් ධීවර ජැටිය පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

වඩාත්ම ප්ලාස්ටික් දූෂණයට ලක් වූ වෙරළ තීරය ලෙස සැලකෙන පේදුරු තුඩුව ආශ්‍රිත වෙරළ තීරය සහ වඩාත්ම ප්ලාස්ටික් දූෂණයට ලක් වූ...

ගාලුමුවදොර වෙරළේ බිත්තර දැමීම සඳහා ජනවාරි සිට කැස්බෑවුන් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

ජනාකීර්ණ ගාලු මුවදොර වෙරළ තීරය කැස්බෑවුන් බිත්තර දමන වෙරළ තීරයක් බවට පත්වී තිබේ. ඒ පසුගිය කාලයේ එම වෙරළ තීරය නිධි...

සාගර සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් ඓතිහාසික ගිවිසුමක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සාගර සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වූ ඓතිහාසික එකඟතාවකට එළඹ තිබේ. එනම් 2030 වසර වනවිට මහ මුහුදෙන් 30%ක් ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ...