ආසියානු බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක්

ආසියානු බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

ආසියානු බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක් මෙරටට අනුමත කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසීය.

කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා මෙම ණය මුදල ලැබුණු බවද එම අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් කීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *