රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීමට ගොවීන්ට වායු රයිෆල් 1000ක්

රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීමට ගොවීන්ට වායු රයිෆල් 1000ක්

රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීමට ගොවීන්ට වායු රයිෆල් 1000ක්

රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීම සඳහා ගොවීන් වෙත මේ වසරේදී වායු රයිෆල් දහසක් නිකුත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා හද බිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා පැවසීය.

වන සතුන්ගෙන් සිදුවෙන හානි වලක්වා ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම වායු රයිෆල් නිකුත් කරන බව හදබිම අධිකාරිය කියයි.

වගාවන් ගෙන් සියයට 30-40 අතර ප්‍රමාණයක් රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් නිසා හානියට පත්වන බව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය කළ පර්යේෂණ වලින් සනාථ වී තිබේ.

2023 වසරේ සිට ගොවි ජනතාවට සියයට 50ක ණය සහන පදනම යටතේ වායු රයිෆල් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය සදහන් කරයි.

පසුගිය වසරේ දී වායු රයිෆල් 750ක් ගොවීන් වෙත නිකුත් කර ඇති අතර එම වැඩ පිළිවෙළේ සාර්ථකත්වය අනුව මෙම වසරේ වායු රයිෆල් 1000ක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි මහතා කීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *