ලංකාවේ ළමා හිංසනය ඉහළට

ළමා හිංසනය ඉහළට

ළමා හිංසනය ඉහළට

ළමයින් කෲරත්වයට පත්කිරීම් සහ නොසලකා හැරීම් ඉකුත් 2023 වර්ෂයේදී වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව 2023 වසරේදී ළමයින්ට පහරදීම්, තුවාල සිදු කිරීම් වැනි කායික හිංසන පිළිබඳ පැමිණිලි 2242ක් ලැබී ඇති අතර ළමයින් නොසලකා හැරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 2942ක් ලැබී තිබේන බව වාර්තා වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *