ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ඉහළට

විදෙස් සංචිත, රන් සංචිත ඉහළට

විදෙස් සංචිත, රන් සංචිත ඉහළට

ජනවාරි මාසයේදී මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2.3% කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ එය දෙසැම්බර් මාසයේ දී අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4392 සිට ඩොලර් මිලියන 4491 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

චීන මහ බැංකුවෙන් ලැබූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.4ක් පමණ වන විදේශ විනිමය එම විදේශ වත්කම් සංචිත හුවමාරු පහසුකමෙහි ලැබීම් අන්තර්ගතයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *