රාමසාන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැඩමුර සකස් කර දෙන ලෙස දැනුම්දීමක්

රාමසාන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැඩමුර සකස් කර දෙන ලෙස දැනුම්දීමක්

රාමසාන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැඩමුර සකස් කර දෙන ලෙස දැනුම්දීමක්

රාමසාන් සමයේ දී මුස්ලිම් රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ආගමික වතාවත්වල යෙදීමට හැකි වන පරිදි වැඩමුර සකස් කර දෙන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් අදාළ දැනුම්දීම සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

මෙවර රාමසාන් සමය මාර්තු 12 වන දින සිට අප්‍රේල් 11 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එම කාලසීමාව තුළ මුස්ලිම් රාජ්‍ය සේවකයින්ට ආගමික වතාවත්වල යෙදීමට හැකිවන පරිදි වැඩමුර සකස් කර දිය යුතු බවයි අදාළ චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙන්නේ.

නොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවලදී පමණක් විශේෂ නිවාඩු අනුමත කරදෙන ලෙසද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සඳහන්.

රාමසාන් අවසන් වීමට දින 14කට පෙර රාජ්‍ය සේවයේ රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සුදුසුකම් ඇති මුස්ලිම් නිලධාරීන් සඳහා උත්සව අත්තිකාරම් ලබාදීමටද කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් දැනුම් දී තිබෙනවා.

අදාළ චක්‍රලේඛය පහතින්:

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *