දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තුත් 80%කින් ඉහළට

දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු 80%කින් ඉහළට

දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු 80%කින් ඉහළට

දුම්රියෙන් පාර්සල් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සියයට 80කට අදික ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ දැමූ බවත් එම ගාස්තු ඉහළ දැමීම ලබන පෙරවාරි මස 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාතමක වන බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ) චන්ද්‍රසේන බණ්ඩාර මහතා පැවසීය. පාර්සලයක් වෙනුවෙන් මීට පෙර අය කළ අවම ගාස්තුව රුපියල් 50 සිට රුපියල් 150 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවත් සාමාන්‍ය පාර්සලයක් යවන පුද්ගලයාට අවම බරක් දැණෙන ආකාරයට මෙම ගාස්තු ඉහළ දැමීම සකස් කර ඇති බවත් බණ්ඩාර මහතා කීය.

පාර්සලයේ වටිනාකම මත නව ගාස්තු ක්‍රමයක් හදුන්වා දුන් බවත් ඒ අනුව පාර්සල් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තුද ඒවාට අදාළ අනෙකුත් රෙගුලාසි සඳහා වන ගාස්තුද සංශෝධනය කළ බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පාර්සල් ප්‍රවාහන කිරීමේදී මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කළ එම පාර්සලයේ බර අනුව ගාස්තු අයකිරීම වෙනුවට දුම්රිය ස්ථානට ඇති දුර පදනම් කර ගනිමින් ගාස්තු අය කර එම ගාස්තුව අනුව වැට් බදු පමණක් අය කර පාර්සලයේ ප්‍රවාහන ගාස්තුව අය කිරීමට තීරණය කළ බවත් පාර්සල් ප්‍රවාහනයේදී ප්‍රවාහන ගාස්තුවට අමතරව පාර්සලේ වටිනාකම මතද තවත් ගාස්තුවක් අය කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් එම නිලධාරියා කීය.

ලොතරැයි ටිකට්, බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය, ටයර්, වීදුරු, විදුලි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල පාර්සලයේ වටිනාකම රුපියල් 1,000 හෝ ඊට අඩුනම් වටිනාකමට මුදල් අය නොකරන අතර පාර්සලයේ වටිනාකම රුපියල් 1000 සිට 5000 දක්වා වටිනාකමෙන් සියයට 1.5ක ගාස්තුවක් අයකෙරේ.

පාර්සලයේ වටිනාකම රුපියල් 5000 සිට 10,000 දක්වා වටිනාකමින් සියයට 2.25ද, පාර්සලයේ වටිනාකම රුපියල් 10,000 සිට 20,000 දක්වා වටිනාකමින් සියයට 3කද, පාර්සලයේ වටිනාකම රුපියල් 20,000.00ට වැඩි නම් සියයට 4.5කද, අමතර ගාස්තුවක් අය කරයි.

එම භාණ්ඩලවලට අයත් නොවන වටිනාකම රුපියල් 10,000ට වැඩි අනෙකුත් සියලුම භාණ්ඩ ඇතුළත් පාර්සල් සඳහා වටිනාකමෙන් සියයට 0.5ක ගාස්තුවක් අය කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *