විගණන නිලධාරී තනතුරු 400ක පුරප්පාඩු

ජාතික පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මැදිහත්වීම් 2367ක්

ජාතික පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මැදිහත්වීම් 2367ක්

විගණන නිලධාරී තනතුරු 400ක පමණ පුරප්පාඩු පවතින බව විගණාකධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්. පී. සී. වික්‍රමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් විගණන සේවා සිදු කිරීම උපරිම කළමනාකරණයකින් කිරීමට සිදුව ඇති බවයි.

මේ අතර විගණන නිලධාරී තනතුරු සඳහා සුදුස්සන් බඳවා ගැනීම කඩනිමින් සිදු කරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඒ අනුව සුදුසුකම් ලත් දැනට රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන්ගෙන් ඒ සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා ගැසට් නිවේදනය නුදුරේදීම නිකුත් කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *