සිගරට් මිල ඉහළට

සිගරට් මිල ඉහළට

කාණ්ඩ තුනක් යටතේ (01) සිට සිගරට් මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සිගරට් මිල රුපියල් 05, රුපියල් 15කින් සහ රුපියල් 25කින් ඉහළ යනු ඇති.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *