අල්ලස් කොමිසමට මාස 11කට පැමිණිලි 3000ක්

ජනවාරි 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අල්ලස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජනවාරි 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අල්ලස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ අල්ලස් පැමිණිලි 3,000 ඉක්ම වු සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ ජනවාරි 01වනදා සිට නොවැම්බර් මස 21 වනදා දක්වා පැමිණිලි 3,255ක් ලැබී ඇති බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *