දෙසැම්බර් නිවාඩුව සහ පාසල් නිවාඩුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවන සැලැස්මක්

දෙසැම්බර් නිවාඩුව සහ පාසල් නිවාඩුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවන සැලැස්මක්

දෙසැම්බර් නිවාඩුව සහ පාසල් නිවාඩුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවන සැලැස්මක්

දෙසැම්බර් මස දීර්ඝ සති අන්ත නිවාඩුව සහ පාසල් නිවාඩුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දුම්රිය ධාවන කාලසටහන පහතින්,

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *