හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් දැනුම්දෙන්න අංකයක්

ආපදාවලින් මියගිය අයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 2,50,000ක්

ආපදාවලින් මියගිය අයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 2,50,000ක්

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ නම් 117 හදිසි ඇමතුම් අංකයට අමතා ඒ පිළිබඳව දැනුම්දිය හැකි බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ එම හදිසි ඇමතුම් අංකය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *